top of page
Les Pantoufles d'Alice illustratie logo pantoffels
voorwaarden en privacy
Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website www.lespantouflesdalice.be, hierna 'klant' genoemd, afgesloten met Alice Verraest, 3472 Kersbeek-Miskom, Wittebos 19, hierna 'Les Pantoufles d'Alice' genoemd. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Alice Verraest aanvaard zijn. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle producten uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Les Pantoufles d'Alice.

 

Les Pantoufles d'Alice kan de voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na een wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Verkoper en toepassingsgebied

Les Pantoufles d'Alice/Alice Verraest is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 0766849534 en BTW-nummer BE 0766.849.534. De maatschappelijke zetel van Les Pantoufles d'Alice is gelegen te Kersbeek-Miskom, Wittebos 19. Les Pantoufles d'Alice is te bereiken via e-mail: lespantoufles@outlook.com. De website van Les Pantoufles d'Alice is www.lespantouflesdalice.be.

Leeftijdsgrens

Les Pantoufles d'Alice accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar zonder toestemming van ouder(s) en/of voogd(en). Iedere klant die een aankoop wenst te verrichten, bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een klant die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.

Prijs
Btw
 • Les Pantoufles d'Alice is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting (Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen | Art. 56bis, van het Btw-Wetboek). Dit wil zeggen dat btw niet toepasselijk is voor de klant, m.a.w. dat er geen btw wordt aangerekend aan de klant. 

 • Alle prijzen van de aangeboden producten zijn in euro.

 • Alle prijzen zijn exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden steeds apart vermeld tijdens het plaatsen van de bestelling.

 • De prijzen gelden per stuk tenzij anders vermeld. Ze slaan enkel op de producten zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto's zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

 • In geval van kortingsacties die werden gelanceerd na aankoop van het product kan geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

 • Les Pantoufles d'Alice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bv. door onjuiste prijsinvoer of typefouten.

Levering
 • Les Pantoufles d'Alice levert enkel in België.  

 • Elke bestelling wordt binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Indien dit door overmacht niet mogelijk zou zijn, dan contacteert Les Pantoufles d'Alice je via e-mail.

 • Bestellingen worden via bpost België als een pakje met track & trace-code verstuurd. De verzendingskosten zijn:
  - Alle formaten:  7,5 €, gratis verzending vanaf een aankoopbedrag van 75 euro.
  - Waarom verzendt Les Pantoufles d'Alice bestellingen onder €75 niet gratis ? Les Pantoufles d'Alice wil garanderen dat elke bestelling onbeschadigd bij de klant geleverd wordt, vanuit een ecologisch standpunt. Elk pakje wordt dan ook met veel liefde en recycleerbare of gerecycleerde materialen ingepakt. Heel wat webshops zetten de prijs van hun producten hoger, zodat de verzendkosten en het verzendmateriaal hiermee gecompenseerd kunnen worden. Voor bestellingen zoals kaartjes en kleinere fine-artprints is dit echter niet mogelijk, als je een zekere kwaliteitsgarantie van levering wil bieden. Daarnaast worden de tarieven voor verzending elk jaar verhoogd. Bovenstaande maakt het voor een kleine webshop niet mogelijk om deze kost alleen te dragen.

 • Je kan een bestelling annuleren tot de aanmelding van het pakje bij de transporteur. Is je bestelling nog niet aangemeld, dan wordt deze kosteloos geannuleerd en krijg je het volledige aankoopbedrag inclusief verzendingskosten terugbetaald. Om een bestelling te annuleren, stuur je een e-mail naar lespantoufles@outlook.com.

 • Les Pantoufles d'Alice heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Als een product uitzonderlijk niet in stock is, zal dit later geleverd worden. Dit wordt op voorhand meegedeeld via e-mail. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Les Pantoufles d'Alice. 

 • Les Pantoufles d'Alice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen. Vertragingen in de leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of de weigering om het product in ontvangst te nemen.

 • Bij het invullen van een foutief afleveradres kunnen extra kosten aangerekend worden aan de klant.

 • Bovenstaande info is van toepassing op aankopen in de webshop.

Bestellingen en betalingen
 • Een aankoop komt pas tot stand wanneer de klant op de knop 'Nu betalen' heeft geklikt. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Les Pantoufles d'Alice.

 • Les Pantoufles d'Alice biedt de mogelijkheid om te betalen via creditkaarten/debetkaarten (zoals Visa, Mastercard) en Bancontact.

Eigendomsvoorbehoud
 • De verkochte artikelen zijn eigendom van Les Pantoufles d'Alice tot op het moment dat de algehele betaling werd ontvangen van de klant. Les Pantoufles d'Alice behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en dit op kosten van de klant.

 • Vanaf het moment van levering is de klant verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het bestelde product.

Aanbod en aansprakelijkheid
 • Alle producten die verkocht worden op de website zijn uitsluitend geschikt voor normaal particulier gebruik.

 • Alle producten worden met behulp van foto's en tekst zo goed mogelijk omschreven. Het kan echter voorvallen dat er een fout gebeurt. In dit geval kan Les Pantoufles d'Alice niet aansprakelijk worden gesteld.

 • De producten kunnen lichtjes afwijken van het getoonde product op de foto, bijvoorbeeld door afwijkingen in het materiaal (hout, papier, stof, ... ).

 • Het aanbod geldt steeds zo lang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Les Pantoufles d'Alice.

 • Les Pantoufles d'Alice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aangebracht ten gevolge van het gebruik van een aangeboden product.

Verzakingsrecht

Als je na levering vaststelt dat het product niet voldoet aan jouw verwachtingen, dan heb je het recht om dit, binnen de 14 kalenderdagen na levering, te melden (per e-mail of aangetekende brief) en het product te retourneren. Je hoeft geen reden op te geven voor de retourzending. Het product moet ongeschonden en in zijn originele verpakking geretourneerd worden en voorzien zijn van voldoende frankering. De kosten en het risico van de retourzending vallen te uwen laste. Wanneer het product ongeschonden en in zijn originele verpakking bij Les Pantoufles d'Alice geleverd is, krijg je het aankoopbedrag (inclusief de verzendingskosten betaald aan Les Pantoufles d'Alice) binnen 14 dagen terugbetaald.
Onder (een) ongeschonden artikel/artikelen wordt (worden) verstaan: artikel(en) is/zijn onbeschadigd, artikel(en) is/zijn voorzien van aangehechte labels en/of stickers, artikel(en) is/zijn verpakt in originele verpakking met bijgeleverde garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen, artikel(en) is/zijn voorzien van eventuele actieartikelen die je bij de bestelling hebt ontvangen.

Bovenstaande info is van toepassing op aankopen in de webshop.

Klachten en garantie
 • Ontvang je een beschadigd product, dan kan je dit, binnen de 8 kalenderdagen na levering, melden per e-mail of aangetekende brief, waaraan foto's van het beschadigd product toegevoegd zijn. Als het om een beschadiging door verzending of een drukfout gaat, dan krijg je het aankoopbedrag (inclusief het aandeel van het beschadigd product in de verzendingskosten) binnen 14 dagen terugbetaald. Je hoeft het beschadigde product niet te retourneren.

 • Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.

 • Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

 • Door de klant of derden zelf veroorzaakte gebreken door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met Les Pantoufles d'Alice waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan Les Pantoufles d'Alice.

 • Les Pantoufles d'Alice zal vervolgens de producten nakijken en beslissen of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten. Als dit niet het geval is, zullen dezelfde producten worden terugbezorgd aan de klant.

Overmacht

Het kan voorvallen dat Les Pantoufles d'Alice in een situatie van overmacht terecht komt. Er kan sprake zijn van overmacht in geval van stakingen, ziekte, brand, oorlog, lock-outs, lock-downs, opstanden, overlijden, storingen in het transport of verzendingen, ongeacht of dit voorvalt bij de leveranciers van Les Pantoufles d'Alice of bij Les Pantoufles d'Alice zelf. Indien de periode van overmacht zich langer voordoet dan 2 maanden hebben zowel de klant als Les Pantoufles d'Alice het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder het betalen van enige schadevergoeding.

Geschillen
 • Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbank van Zoutleeuw (België) uitsluitend bevoegd is.

 • Onafgezien welke van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Gebruiksvoorwaarden
Auteursrechten en commerciële eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle foto's, illustraties, data, productomschrijvingen, logo's, teksten, ... zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Alice Verraest of rechthoudende derden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die op deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Les Pantoufles d'Alice, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Alice Verraest. De Belgische wetgeving is van toepassing op de Les Pantoufles d'Alice-website en op de huidige gebruiksvoorwaarden. In geval van betwisting, is de rechtbank van Zoutleeuw (België) uitsluitend bevoegd.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar je browser stuurt en dat nadien op je eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door jou gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard; je vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in jouw browser, kan Les Pantoufles d'Alice geen correcte werking van de website garanderen.
 

Deze website maakt gebruik van:

 • First party cookies: deze worden enkel door de website zelf geplaatst en zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat jouw voorkeuren onthouden worden.

 • Third party cookies: deze worden door een derde partij met een andere domeinnaam op deze website geplaatst en dienen om jouw gebruikservaring beter en persoonlijker te maken. Partijen die mogelijk cookies plaatsen: Meta Platforms Ireland Limited. Klik hier voor de cookiepolicy van deze partij.

Je kan je cookievoorkeuren voor deze website in de instellingen van je browser aanpassen, wissen of uitschakelen.

Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbank van Zoutleeuw uitsluitend bevoegd is.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot lespantoufles@outlook.com.

Privacy
De privacyclausules hierna zijn van toepassing op de website, de webshop en alle internetinitiatieven van Les Pantoufles d'Alice
 • Les Pantoufles d'Alice hecht belang aan de privacy van alle bezoekers van deze website. De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website geef je aan Les Pantoufles d'Alice de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

 • De volgende persoonlijke gegevens mogen door deze website worden behandeld: contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mail en telefoonnummer).

 • Les Pantoufles d'Alice zal jouw gegevens nooit doorgeven of verkopen aan derden en zal jouw gegevens enkel gebruiken voor het uitvoeren van bestellingen. Voor overige zaken zal Les Pantoufles d'Alice jouw gegevens enkel gebruiken na je uitdrukkelijke toestemming.

 • Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief zal je maximaal 4 keer per jaar op de hoogte worden gesteld van acties, kortingen, workshops en aankondigingen betreffende Les Pantoufles d'Alice en haar producten. Door in te schrijven op de nieuwsbrief geef je tegelijkertijd toestemming om jouw gegevens op te slaan. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan je dit laten weten door te klikken op de link in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar lespantoufles@outlook.com.

 • Kinderen mogen enkel samen met hun ouder(s) en/of voogd(en) gebruik maken van de diensten en webshop van Les Pantoufles d'Alice. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) worden verzocht geen persoonsgegevens over te maken aan Les Pantoufles d'Alice.

 • Op jouw verzoek kunnen persoonsgegevens ten allen tijde uit de database worden verwijderd. Hiertoe kan je contact opnemen met Les Pantoufles d'Alice. De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kan maken van (een deel van) aangeboden diensten. Op vraag kan je steeds toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en deze op juistheid controleren en/of verbeteren.

 • Les Pantoufles d'Alice behoudt zich het recht om deze privacyclausules aan te passen conform de geldende privacyregels.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard; je vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in jouw browser, kan Les Pantoufles d'Alice geen correcte werking van de website garanderen.

Deze website maakt gebruik van:

 • First party cookies: deze worden enkel door de website zelf geplaatst en zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat jouw voorkeuren onthouden worden.

 • Third party cookies: deze worden door een derde partij met een andere domeinnaam op deze website geplaatst en dienen om jouw gebruikservaring beter en persoonlijker te maken. Partijen die mogelijk cookies plaatsen: Meta Platforms Ireland Limited. Klik hier voor de cookiepolicy van deze partij.

Je kan je cookievoorkeuren voor deze website in de instellingen van je browser aanpassen, wissen of uitschakelen.

Betalingsgegevens en veilige betalingen

Les Pantoufles d'Alice biedt de mogelijkheid om te betalen via creditkaarten/debetkaarten (zoals Visa, Mastercard) en Bancontact. De betalingen verlopen via beveiligde Payment Service Providers.

bottom of page